TKP(ML)’ den MKP’ ye Bu Tarih Bizim! Şiarıyla Vartinik’den Mercan’a Uzanarak Ölümsüzleşen 17’ ler, Sosyalizm ve Komünizm Mücadelemizde Yaşıyor- Savaşıyor!

157 Nolu Açıklama

                Dünya ve Türkiye- Kuzey Kürdistan Proletaryası ve Halk Kitlelerine!

Parti 3. Kongremizi, son derece önemli, güncel ve temel konulara ilişkin merkezileştirilmiş kolektif bir iradeyle başarılı bir şekilde gerçekleştirip yeni bir sürece giren Partimiz, çeşitli milliyetlerden Türkiye- Kuzey Kürdistan halk kitlelerinin kurtuluşu ve iktidarındaki Komünist öncülükten önder güç olma ısrarıyla uzun ve meşakkatli mücadelesine devam etmektedir.

1. Kongremiz ve onun önderliğinde somutlanan 17’ ler, Marksist- Leninist- Maoist (MLM) hareketin tarihinde bilimsel ideolojimizin daha ileri bir seviyede kavranılması ve Komünist hareketimizin bütünlüklü ele alınıp değerlendirilmesinde önemli nitel bir atılımdır.

TKP(ML)`den MKP`ye Bu Tarih Bizim!“ şiarıyla özetlenen Parti tarihimizin ideolojik, siyasal, örgütsel ve askeri olarak bütünlüklü muhasebe, Marksizm- Leninizm- Maoizm bilimi ve ideolojisinin geçirdiği tarihsel süreçleri, doğru yanlış temelindeki mücadelesi ve gelişimi temelinde doğru kavrayışın oturtulması, geçmiş hatalarından dersler çıkarılarak stratejik kolektif önderliğin önemi ve perspektifin güçlendirilmesi, o güne kadar programatik görüşler ile sınırlı tutulan görüşlerimizin asgari ve azami programa dönüştrülerek geliştirilmesi, sosyalizmin son derece önemli ve temel sorunlarına ilişkin doğru yaklaşım, politik iktidar mücadelesinde zora dayalı devrimci savaş stratejisinde ısrar ve hedeflerin belirlenmesi, parti içi iki çizgi mücadelesinde İbrahim’den devralınarak ulaşılan seviye ve daha bir dizi önemli konularda 1. Kongremiz ile özdeşleşip somutlanan 17`ler, Sosyalizm ve Komünizm mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Türkiye- Kuzey Kürdistan komünist hareketinin geçmiş tarihsel süreçlerinden süzülüp gelen 15`ler, 9`lar, 10`lar, 11`ler, 13`ler ve 1. Kongre irademizin kolektif bir iradeyle seçtiği fakat düşmanın stratejik saldırısı sonucu katledilen 17`ler, Türkiye- Kuzey Kürdistan`da sınıf bilinçli proletarya ve çeşitli milliyetlerden halkların Sosyalizm ve Komünizm mücadelesinin baş eğmez önderleri olarak kanlarıyla yazılan tarihimizde önemle yerlerini almışlardır.

Çok kutuplu emperyalist dünya koşullarında ABD’ nin önderlik ettiği emperyalist bloğa yarı- sömürge temelinde bağımlı komprador tekelci kapitalist Türk devleti ekonomik ve bu temel üzerinden yükselen politikalarıyla ülkemizde işçi ve emekçilere pervasız saldırılarına devam etmektedir. Emperyalist patentli tekçiliğin Sünni Türk- İslam bayrağı altında yeniden üretim sürecinin etkili olarak hayata geçirildiği içerisinden geçtiğimiz objektif koşullar karşısında kurucu Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’ dan devralarak onu nitel ilerleten 17’lerin, bilimsel tutumu ve ruhuna sarılarak tasfiyeci sürece bugünde daha fazla dalgakıran olabiliiriz. Bu temelde resmi her bir millet, dil, inanç, tarih, bayrak, devlet, felsefe, çizgi, politika, düşünce imtiyazına ve zorla dayatılan bütün tekçiliklere karşı söz- yetki- kararın doğrudan proletarya ve emekçilerin olduğu sosyalist kamu mülkiyeti temelinde yürüyen ekolojiye saygılı ve cinsiyetçi ataerkil- cinsel yönelimleri ötekileştirici her türlü gericiliğe karşı seküler- komünal bir toplum ve yaşam için mücadele eden 17’ ler yönelimi rehberimizdir. Bu bilinçle Parti 3. Kongremizi başarıyla gerçekleştiren merkezileşmiş kolektif irademiz, tam da Marks’dan Mao’ya ve oradan Türkiye- Kuzey Kürdistan Komünist hareketimizin çeşitli süreçlerinde nitel olarak ilerleyişini sürdüren Komünizm bilimi ve ideolojimizin özüne ve ruhuna sarılarak hareket etmiş doğru ve bilimsel sentezlere ve somut güncellemelere gitmiştir. Büyük Proleter Kültür Devrimi’ nin ürünü olarak ortaya çıkan Türkiye- Kuzey Kürdistan’da ki Maoist hareketimizin legalizme, parlamenterizme, reformizme ve revizyonizme karşı radikal devrimci militan çizgi ve mücadeledeki ısrarıyla tasfiyeciliğin tüm kökleri ve türevlerinden koparak nitel ilerleyişini sürdürerek Sosyalizm ve Komünizme kilitlenen çizgi ve mücadele yönelimiyle Sosyalist Halk Savaşı stratejisinin somut ve güncel olarak örgütlenmesi temelinde Proletarya diktatörlüğüne ulaşarak Komünizme kadar devrimleri sürdürme kararlılığını ilan etmiştir. Bu temelde Parti 3. Kongremiz, kurucu Komünist önder İbrahim’ den Cafer’ lere uzanan somut ve gerçek tarihimizde ki her bir sürecin lafzına değil tam da özüne ve ruhuna sarılarak hareket etmiştir. Bu bilinçten hareketle MLM’ nin yaşayan canlı ruhu olan somut koşulların somut tahlili ilkesine uygun olarak her bir meselede güncellemeye giderek ilerleme kararlılığını ortaya koymuştur. Parti 3. Kongremizin sentezlerini bu perspektif ışığında ele almak ve değerlendirmek durumundayız. İbrahimlerden Caferlere herkesin gözleri önünde yükseklere çekilen Sosyalizm ve Komünizm bayrağımız 3. Kongremizle şimdi daha da berrak olarak somutlaşmış ve güncellenmiş durumdadır. Vartinik’ten Mercan’ a dalgalandırılarak bayraklaşan Sosyalizm ve Komünizm bayrağının daha da yükselere çekilmesidir. Burjuva medeniyetçi paradigmanın ve onun her türlü resmi düşünce, tarih, çizgi ve yöneliminden koparak  ezilen ve sömürülenlerin ilerici ve devrimci Komünist özüne ve ruhuna sarılarak devrimci hünerlerimizle sınıflar mücadelesine doğru ve bilinçli teorik pratik politkalarımızla müdahil olarak objektif koşulları Sosyalizm ve Komünizme varana dek sürdürme kararlılığıdır. Vartinik’ten Mercan’a, ideolojik, politik, örgütsel ve askeri olarak Türkiye- Kuzey Kürdistan halk kitlelerine sınıfsız ve sömürüsüz Komünist topluma kilitlen ve bizzat kendi savaşı ve kurutuluşu için Sosyalist Halk Savaşına katıl çağrısıdır. Halkla Birleş, Maoist Komünist Partisiyle Bütünleş ve Sosyalist Halk Savaşına Hizmet Et Çağrısıdır.     

17`ler, Sosyalizm ve Komünizm Mücadelemizde Yaşıyor- Savaşıyor!

17`ler, Sosyalist Halk Savaşında Israr Çağrısıdır!

TKP(ML)`den MKP`ye Şan Olsun Parti Tarihimize!

Vartinik`ten Mercan`a Bu Tarih Bizim!

Uzlaşmacı Tasfiyeci Reformizme ve Revizyonizme Karşı, 17`lerin Kızıl Bayrağını

 Daha Fazla Yükseltmek İçin Devrimci Militan Çizgi ve Micadelede Israr Et!

Yaşasın Sosyalist Halk Savaşı!

                                                                                Maoist Komünist Partisi

                                               Merkez Komitesi- Siyasi Büro 

                                                                               16 Haziran 2014