SOYKIRIMLARIN HESABINI DEVRİMCİ SAVAŞIMIZLA SORACAĞIZ

Bundan 107 yıl önce, çöküş sürecinin sonuna gelmiş olan Osmanlı Devleti toprakları içinde, büyük bir soykırıma uğrayıp, binlerce yıldır yaşadıkları topraklarda tarifsiz acıları yaşadılar Ermeniler. Dönemin İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, Alman emperyalistlerinin tam desteğini alarak gerçekleştirdiği soykırımın amacı uluslaşma sürecinde olan Ermenileri tarihten silmek ve ellerinde bulunan sermayeye, mülklerine el koyarak Türk-İslam sentezli ulus devleti inşaa etmek idi.

Bu amaç için milyonlarca Ermeni sürgüne gönderildi, katledildi. 1915, büyük soykırım planın zirvesi olmuştu, bir de soykırımın öncesi vardı. Abdülhamid döneminden itibaren başlamıştı Ermenilere dönük katliamlar. Soykırımın gerçekleştirildiği süreçte, aynı zamanda Asuri, Süryani ve Rumlar da katliamların hedefindeydi. Zaten daha sonra ki dönemlerde aynı zihniyetin gerici-faşist katliamcı, inkarcı karakterinden bu defa da Kürtler payına düşeni alacaktı. Ki bu durum günümüze kadar süren bir politika olarak devam ettirilecekti.

Gerçekleştirilen soykırım ve katliamlar münferit bir olay değil bilinçli bir planın devreye sokulmasıydı. Türk egemenleri şahsında Sünni ve Türk olmayan herkesin Türkleştirilmesi, tek ulus ve Türk-İslam devleti projelerinin sonuçlarıydı.

Osmanlı ve İttihat Terakki devamcısı Türk devletinin kuruluş paradigması inkar ve soykırım üzerinden şekillenmiştir. Halen bu paradigma devam etmekte, katliam geleneği sürdürülmekte, gerçekler inkar edilmektedir.

Bugün de Türk hakim sınıflarının tekçi Sünni-Türk-İslam sentezli faşist niteliği Kürt ulusuna, azınlık milliyetler ve inanç gruplarına baskı, inkar ve imha uygulamaktadır. Kürt ulusuna dönük içeride sürdürülen saldırılar, sınırların ötesindeki parçalarda işgallerle devam ettirilmekte, savaştan beslenen faşizm her güne yeni bir düşman yaratmaktadır. Soykırıma uğratılan Ermeniler halen düşman görülmekte, hedef yapılmakta ve katledilmektedirler. Faşist TC devletinin halk kitlelerini zehirlemek için kullandığı şovenizm zehrini Kürt ve Ermeni düşmanlığını canlı tutarak üretmektedir. Ermeni ve Kürt düşmanlığı halkları zehirleyen faşist TC devletinin kullandığı paslı silahlarıdır. Gerici faşist Türk burjuva egemenlik sistemi ve düzeni değişmedikçe soykırım, katliam, inkar ve asimilasyonlar gerçekliğinin değişmeden kalacağı, günümüz dünyasında yaşananlarla ispatlıdır.

Bu gerçekliği değiştirmenin tek yolu, sınıfsız ve sınırsız bir dünya yaratma mücadelesini zafere ulaştırmaktır. Bugünden yürütülen devrim mücadelesini ileriye taşımak, faşizmi tarihin sayfalarından silmek için ezilen halkların birleşik devrimci yürüyüşü geliştirilmeli, büyütülmelidir. Birleşik devrimci mücadelemiz halklara uygulanan katliam ve soykırımların tüm sorumlularından devrimci savaşla hesap sorma kararlılığının mevzisidir. Ermeni ulusuna yaşattırılan soykırımın hesabı katliamcı, faşist Türk devletini yıkarak sorulacak; ezilen ulus, inanç ve emekçi halklarımıza özgürlük de ancak bu yolla gelecektir.

107. YILINDA ERMENİ SOYKIRIMINI LANETLİYORUZ!

SOYKIRIMLARIN HESABINI BİRLEŞİK DEVRİMCİ MÜCADELEMİZLE SORACAĞIZ!

FAŞİZMİ YIKACAĞIZ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAZANACAĞIZ! İLERİ, DAHA İLERİ!

HBDH YÜRÜTME KOMİTESİ

24 NİSAN 2022