Emek Seferberliği Kampanyamızın Başlaması Vesilesiyle; Birleştirerek Gücümüzü Büyütelim, Kenetlenip Kazanarak Militan Mücadeleyi İlerletelim, Katılarak Sosyalist Halk Savaşı‘nı Yükseltelim!

‘‘Yazgısı‘‘  Köleliğe Yazılmış Ama Onu Ellerine Alarak Özgür Kılacak Olan Sınıflardan Tüm Bizler!  

Yani; 

Sömürü ve Zulüm Çarkı Altında Ezilen Devrimci Halklar, 

Devrimin Motor Gücü Proleterler ve Emekçiler, 

Devrimin Taşıyıcı Kolonları Miltan Kadınlar ve Gençler,

Devrimin Dost ve Müttefik Güçleri, 

Mazlum Ulus ve Ezilen İnançlardan ,

Sürgün Yaşama Mahkum Edilen Göçmenler, Mülteciler,

Ötekileştirilmiş Ezilen ve Horlanan Tüm Kimlikler, 

Doğa, Bilim ve İnsanlık Savaşçısı Aydınlar, Demokratlar, Devrimciler,

Çocuklarının Geleceği Çalınmış Analar,

Hikayeleri Yarım Bırakılmış ve Yasaklanmış Yaşamlar,

Devrimin Öncü Kurmayından Komünizm Savaşçısı Yoldaşlar!

Devrimci kurtuluş ve büyük özgürlük uğruna sosyalizm için Sosyalist Halk Savaşı Stratejisiyle yürüttüğümüz proleter devrimci tarihi mücadelemizin küçük ama anlamlı bir parçası olan Emek Seferberliği Kampanyamızı başlatıyor, kampanyamıza yapacağınız değerli katkılarla devrimci gücümüzü birleştirip devrimci sınıf mücadelesini büyütmeye davet ediyoruz. Mücadelemiz mücadeleniz, mücadeleniz mücadelemizdir!

Büyük İnsanlık Cephesi, Devrimci Sınıf Kutbunun tüm Mensupları ve Yoldaşlar; 

Yaşanılabilir dünya koşulları emperyalist dünya gericiliği tarafından her gün pervasızca tüketilmekte, insanlık büyük tehditlerle karşı karşıya getirilmiştir. Bu tehlikeli gidişata dur diyecek son verecek yegane kuvvet yalnızca ve yalnızca yukarıdaki bizleriz! Bizlerin sınıfsız-sömürüsüz-sınırsız dünya toplumu uğruna verdiği ve vereceğimiz devrimci sınıf mücadelesidir! Bu mücadelede etrafında birleşmemiz ve bu mücadeleyi omuzlamamız önemli olduğu kadar bizlerin ve tüm insanlığın geleceği ve özgürlüğü için de elzemdir…

Emperyalist kapitalizm köhnemiş talancı karakterine uygun olarak  doğayı hoyratça sağmış ve çoraklaştırmıştır. Dünya denen yaşam alanımız kapitalist kar hırsı ve doyumsuz sömürü iştahının ürünü olarak pervasızca tahrip edilmiş, eko dengesi bozularak insan yaşamının devam etmesine yetersiz kalacak düzeyde elverişsiz hale getirilmiş, küresel iklim tehditleri altında geri dönülemez büyük doğa yıkımlarıyla felaketlerin eşiğine sürüklenmiştir. 

Talancı-sömürgeci karakterinin siyasi gericilikte aldığı tekelci hegemonik barbarlık karakteri emperyalist kapitalizmin  işgal ve ilhak saldırganlıklarında olduğu gibi, tüm siyasi sistemleri altında emekçi sınıflar ve toplumlar üzerindeki kan emici, katliamcı ve kıyımcı niteliğini gözler önüne sermiştir, sermektedir. Bugün Ortadoğu, coğrafyamız ve tüm dünyada cereyan eden gerici çatışma ve savaşlardan, yaşanan büyük insani dramlardan, kitlesel katliam ve acılardan başta emperyalist kapitalist dünya gericiliği olmak üzere, bilumum gerici sınıf iktidarları sorumludur. Emperyalist dünya gericiliği ve onun uzantısı durumundaki yerel gericilikler insanın da doğanın da tek düşmanıdırlar.

Emperyalist barbarlık ve bütün gerici sınıflar egemenliği tüm sistemi ve varlığıyla her dil, din ve renkten bütün dünya halkları ve her parça coğrafyasındaki halkımızın ortak sınıf düşmanıdır. Proleter dünya devrimi ve onun bir bileşeni olan parça devrimimizin düşmanı emperyalist haydutluk ve onun yerel kolluğu durumundaki gerici egemen sınıflar ve iktidarlarıdır. Devrimimiz azınlıkta kalan bu sınıflara karşıdır; emperyalist dünya sistemi ve bilumum gerici sınıf iktidarlarını hedef alır. Devrimimizin dost ve müttefik güçleri  devrim isteyen, devrim için savaşan ve devrimden çıkarı olup devrimden yana olan geniş emekçi yığınlar, ezilen milyonlar ve milyarlardır.

Devrimin düşmanları sayısal olarak az ama devlet denen baskı örgütü düzeyinde örgütlü olup egemen durumdadırlar. Devrimin dostları büyük çoğunluğa sahiptir ama örgütlülük düzeyleri zayıftır. Güçleri dağınıktır. Devrim dostları veya güçlerinin örgütlenmesi devrim için temel bir ihtiyaç ve zorunluluktur. Devrimin örgütlü gücünü büyütmek ve örgütlü mücadelesini geliştirmek devrimin mantığına uygun ertelenemez görevdir. 

Siyasi iktidarın alınmasına endeksli devrimci görev, mümkün olan en geniş yelpazeye yayılmış binlerce biçim ve aracı barındıran devrimci zor ve devrimci savaş aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bundan kaçınmak sadece devrimden sakınmak değil, burjuvaziye kan taşımaktır da. Devrimci dünyanın gerici dünyaya karşı siyasi iktidar merkezli silahlı devrimci savaşı devrimin değişmez yasası ve kaçınılmazıdır. Bunda tereddüte yer yoktur. Partimiz, devrimin zora dayanma ilkesini mücadelesinde merkezi görev olarak  ele alan Komünist toplum perspektifine sahip bir devrim örgütü, Komünist devrimci sınıf partisidir. 

Gerici Zor Faşist Yönetimi Altında Ezilip Sömürülen Onurlu Çoğunluk ve Yoldaşlar;

Partimiz Komünist devrimci kulvardaki sınıflar mücadelesi serüveninde kendi gücüne dayanmayı esas alır. Devrimci sınıflara, devrimci halk kitlelerine dayanır. Devrim sınıf orijinli toplumsal siyasi bir alt-üst oluş ise, kesinlikle devrimci sınıf kitlelerinin toplumsal katılımı ve desteğine muhtaç bir süreç olacaktır. Büyük kitleler devrime katılmadan ve desteklemeden devrimci nitelikte toplumsal bir alt-üst oluştan bahsedilemez. Devrim kendi tabanı üzerinde yükselir ve onun desteğiyle büyür, zafere ulaşır. İşte Emek Seferberli Kampanyamız bu bilinç ve nesnel gerçeklik üzerinde anlam bulur, bulmaktadır.

Tarihsel yürüyüşümüz yarım asra varan geçmişinden edindiği tecrübe ve birikimler yeteneği üzerinde sarsılmaz kararlılıkla sürmektedir. İnsanlığın ilerici tarihi yürüyüşümüze esin kaynağı olmaktadır. Tarihi devrim pratikleri yürüyüşümüze ışık tutan projöktörlerdir. Ölümsüz yoldaşlarımızın anıları, yaratılan devrimci miraslar ve büyük kitlelerin kahredici eylemleri mücadelemizin fayz aldığı değerli hazinelerdir… Devrim katarının öncü lokomotifi olan partimiz, yaslandığı bu tarihsel devrimci miras ve Kaypakkaya yoldaşın Komünist çizgisi zemininde yaratıp geliştirerek temsil ettiği ileri yönelimiyle sert rüzgarları yaran doğrultudaki ilerleyişini sürdürmektedir…

Partimiz, devrim iddiasını bilimsel sosyalizm teorisine uygun teori-pratik birliği zemininde ifade bulan devrimci savaşta sergilediği iddialı  duruşuyla korur, varlık gerekçesi olarak açıklar. Hiç bir burjuva safsata ve gerici demagoji, hiç bir faşist saldırı ve taktik üstünlük devrimi yolundan alıkoymaya yetmediği gibi, partimizi de devre dışı etmeye yetmeyecek! Sosyalist Halk Savaşı siperlerinde ölümsüzleşen devrimin sıra neferi yoldaşlarımız, zindanlara hapsedilen yenilmez irade direnişçisi tutsak yoldaşlarımız, mücadeleyi her alanda fedakarca omuzlayan parti militanlarımız ve Partimizin kararlı devrim yürüyüşünde gösterdiği Komünist ısrar bunun tanığı ve karartılamaz kanıtıdır.  

Devrim tarihte kalan bir olgu değil, iki sınıfın köklü düşmanlığı zemininde tepeden tırnağa aktüeldir.  Devrim mücadelesi amansızlıklarla dolu, zorlu ve zora dayalı bir mücadeledir. Devrim siyasi iktidar sorunu ekseninde doğrudan bir şiddet eylemidir. Bu eylem öncülerin kılavuzluğunda tayin edici olan büyük kitlelerin eseridir. Kararlılık ister, bedel ister, emek ister. Hepsinden de önce kitlelerin birliğini, desteğini ve katılımını ister. Devrimci örgüt ve devrimci örgütlenmeyi ister ki, bu olmaksızın devrimci mücadele yürütülemez, devrimci savaş verilemez…

Devrim ve devrimci mücadele devrimci halk sınıf katmanlarından hepimizin ortak kurtuluş hareketidir. Devrimci mücadele yalnızca dar bir gurup ve öncülerin değil, bütün devrimci sınıfların görevi ve mücadelesidir. Devrime ve devrimci mücadeleye destek sunmak kendi kurtuluş ve özgürlüğümüzü desteklemektir. Bu anlamda tüm yoldaşları, devrimcileri, devrimden yana olan tüm devrim dostlarını başlatmış olduğumuz Emek Seferberliği Kampanyamıza destek verip katkı sunmaya, katkıları ve katılımlarıyla Sosyalist Halk Savaşını büyütmeye, devrime karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Erdoğan-AKP/MHP faşist diktatörlüğü ve bütün gerici sınıf iktidarlarından kurtulmak, erkek egemen toplumsal sistemi tarihe gömmek, ulus ve azınlıklar üzerindeki tekçi, ırkçı-faşist milli baskı ve kıyıma son vermek, ezilen inanç ve kültürler, horlanarak ötekileştirilen kimlikler üzerindeki zulüm ve baskıyı ortadan kaldırmak, doğa katliamının önüne geçerek yaşanılabilir özgür bir dünyayı kurarak insanlığa armağan etmek için, emperyalist dünya gericiliği ve bilumum egemen gericiliklere karşı devrimci sınıf saflarında birleşmeye, devrimci sınıf mücadelesini desteklemeye çağırıyoruz. Emek Seferberliği Kampanyamıza destek vermek, katkılar sunmak ve bizzat mücadeleye katılmak bu çağrımızın somut bir karşılığıdır.

Emek Seferberliği Kampanyamız devrimci sınıf savaşımızın bir görevi ve parçasıdır. Kampanyamıza verilen her destek, sunulan her katkı ve sağlanan her katılım devrimimize ve devrimci mücadelemize verilmiş destektir. Devrim, bizzat mücadeleye özne olarak katılmak gibi, değişik destek ve katkılarla yürütülebilir kopmlike bir eylemdir. Devrimci sınıf cephesinde yer alan her kes devrimci savaşa bizzat katılamaz ama her kes devrimci savaşı ve devrim mücadelesini destekleyerek katkılar sunabilir. 

Bu temelde, tüm devrimcileri ve örgütsüz yoldaşları partimiz saflarında örgütlü devrimci mücadeleye katılarak devrim mevzilerinde yer almaya, işçi-emekçi tüm ezilen sınıflardan halk kitlelerini, devrimci, demokrat ve aydınları, kadın ve gençleri kampanyamız şahsında devrimci mücadleye katkı sunup destek vermeye çağırıyoruz!

Faşizmin dünya ölçeğinde yeniden hortlatıldığı, emperyalist barbarlığın keskinleşen yapısal kriz ve dalaşları zemininde çok daha kıyımcı boyutlarda seyrettiği, emperyalist dünya gericiliği sisteminin dünyanın eko dengesini alt-üst ederek insanlığı büyük felaketlerin eşiğine getirdiği günümüz şartlarında devrim çok daha acil, devrime verilecek her destek çok daha elzemdir…

Emek Seferberliği Kampanyamızın yürütücü özneleri olan yoldaşlara, kampanyamıza katkılarıyla destek sunan tüm dost güçleri şimdiden selamlıyor,  değerli emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz…   

Maoist Komünist Parti

Merkez Komite/Siyasi Büro 

          Ekim 2019