3. Ölümsüzlük Yıldönümlerinde Faşizmin Stratejik İmha Saldırılarına Karşı Komünist Cüretle Savaşan Şahin, Mercan ve Doktor Yoldaşlara Bin Selam Olsun!…

1 Ağustos 2017 Dersim/Ovacık muharebesinde doruklara çekilerek eşgali dağlara, silahı yoldaşlarına düşen Şahin, Mercan ve Doktor yoldaşları 3. ölümsüzlük yılında saygıyla anıyor, Sosyalist Halk Savaşı‘nda bayraklaşan Kızıl direnişlerini selamlıyoruz!

Devrim, Sosyalizm ve Komünizm uğruna silahlı mücadele tarihimizde, onmaz yaralar açıp büyük can bedelleriyle ağırlaşan silahlı savaş pratiğinin tanıklığı vardır! Bağrında yüksek feda ruhu taşıyan ölümsüz yoldaşlarımızın kahramanlıklarıyla yazılmış Kızıl Kavganın tanıklığı var! Devrimle sürecek, sınıfların sönümlenip bitmesiyle ilerleyecek büyük insanlık mücadelesinin parçamızdaki damarıdır, Partimizin öncülüğünde şehitlerimizin omuzlarında yükselen tarih… Kanla yazılandır.. dişe diş çatışmalarda ölümsüzlerimizin kanıyla yaratılandır.. can bedeli savaşla verilendir.. devrimci isyanla başkaldırandır.. tereddütsüz meydan okuyandır bu tarih… Bu tarihin her dilimi, silahlı devrimin kararlı adımlarıyla aşınmış, devrim duvarının “köşe taşlarıyla” döşenmiştir…

Partimiz ve devrimimizin kanla yoğrulmuş tarihinde unutulmaz izler bırakarak yer tutan anlamlı kesitlerden biri, Parti Sekretarya Üyemiz Şahin(Yılmaz KES), Parti Üyeleri ve HKO Bölge Komutanlık Üyelerimiz Mercan(Sevda SERİNYEL) ve Doktor(Mahir ÖZGÜL) yoldaşlarımızın düşman tarafından katledilerek ölümsüzleştikleri 1 Ağustos 2017 tarihidir!

1 Ağustos‘u tarihsel önemde Tarih yapan siyasi öz, Şahin, Mercan ve Doktor yoldaşlar olmak üzere üç değerli yoldaşımızın siyasi iktidar uğruna savaşta ölümsüzleşmesidir. Bu özün daha bir özel anlam taşıması, ölümsüzleşen Parti Sekretarya Üyemiz ve Komutanlık Üyeleri yoldaşlarımızın Partimiz ve Partimizin önderliğindeki Sosyalist Halk Savaşı’nda oynadıkları komuta ve önderlik rolünden ileri gelmektedir.

Yoldaşlarımızın ölümsüzleşmesi başlı başına anlam yüklüyken, bu anlam, yoldaşlarımızın düşmanın yeni konseptle topyekün silahlı güçlere, özelde de gerilla güçlerine dönük, üstün teknoloji desteğinde kesin imha hedefiyle yürüttüğü stratejik saldırılara karşı, meydan okuyan cüret ve kararlı savaş pratiğiyle gösterdikleri direniş tavrında iyice derinleşmektedir.

Şahin yoldaşın doğrudan planlayarak yürüttüğü kongre çalışmaları içinde ve bu çalışmaların son aşamasında yanındaki yoldaşlarla birlikte ölümsüzleşmesi ise, Parti kongresini etkileyen düzeyde tarihsel değerde talihsiz bir gelişme oldu Partimiz açısından…

Düşmanın azgın saldırıları gerilla güçlerine ağır darbeler vuruyor, kesin imha sonuçlu teknik yoğunluklu saldırılarla gerillanın süreci tersine çevirecek taktik hamleler geliştirmesini engellemeye çalışırken, kadro ve komutanlara dönük ise özel yönelimler geliştiriyordu. Şahin yoldaş gerilla bölgesinin sorumluluğundan kaynaklanan zorunluluklar ve düşmanın kapsamlı yönelimiyle oluşan askeri yaşamdaki yeni-elverişsiz- koşullara rağmen, parçası olduğu merkezi planlama ve çalışmanın zorunlu gereksinimini karşılama-örgütleme sürecinde düşmanın özel yönelimine maruz kalarak yoldaşlarıyla birlikte katledildi…

Başta Şahin yoldaş olmak üzere, ölümsüzleşen yoldaşlarımızın önderlik ve komutası altında pratik temsil bulan, Partimizin siyasi iktidar odaklı mücadelesinin temel ayaklarından olan Sosyalist Halk Savaşında küçümsenemez gelişmeler sağlandı. Yoldaşların belirleyici rolüyle, savaş çizgisi, savaş örgütlenmesi ve görevlerinde uzun erimli bir yönelim ve alt yapıya oturan tutarlı bir gelişim çizgisi yakalandı. Kuşkusuz ki, bu çalışmalar doğrudan Partinin devrim görevleri olarak anlam kazanıyordu. Önderlik konumuna uygun olarak Şahin yoldaş ve önderliğindeki yoldaşlar, faaliyet alanlarıyla sınırlı kalmıyor, Parti faaliyetlerinin bütününde ve doğrudan Merkezi Parti çalışmasında da yer alarak önemli katkılarda bulunuyorlardı. Şahin yoldaşın önderlik kademesindeki görev ve sorumlulukları çerçevesinde ortaya koyduğu ideolojik-siyasi rol belirgin bir niteliği temsil ediyordu. Parti 3. Kongresinde kararlaştırılan çizgi ve Kongrenin genel yöneliminde etkili olan yoldaşlardandı…

Bütün bu özellikleriyle, yoldaşlarımızın ölümsüzleşmesi Partimiz açısından küçümsenemez bir örgütsel darbe, ağır bir “yitim” olarak etkili oldu. Onların fiziksel “yitimi” şahsında, Onların yüksek feda ruhu, yaratıcılık ve militan devrimci tutumla ortaya koydukları savaş pratikleri, mücadelemize sağladıkları katkı ve kazanımları eksik yaşayacağız. Yoldaşlarımızın aramızdan ayrılarak bıraktığı fiziki boşluğu mücadelemizde hep his edecek, Onları unutmayacağız! Fakat, Partimiz yaşadığı onlarca ağır darbe ve yenilgiler toplamından edindiği tecrübe birikimleriyle, devrimci savaş doğasının ağır bedellerine yabancı, darbeler karşısında kırılgan ve katliamlarla dize gelen-getirilen bir Parti değil, bedel ödemesini bildiği gibi, yaralarını sararak ilerlemesini bilen ve yenilgileri yengiye çeviren, sağlam temellere sahip savaşın acımasızlıklarıyla sınanmış köklü bir siyasi Partidir. Ölümsüz yoldaşlarının/Şahin’lerin kavgasını sürdürerek zafere taşıma kararlılığına kesinlikle sahiptir.

Partimiz, bu kuvvetli kararlılık ve yaratıcı yeteneğini MLM biliminden aldığı kadar, devrime çimento olan ölümsüz yoldaşlarımızın kahraman mücadelelerinden ve mücadele anılarıyla projöktör tuttukları devrimin stratejik yenilmezliğinden alır. Komünist devrim bilinci ve devrimci savaş pratikleriyle sınıflar mücadelesi tarihimize sökülmez perçinler olarak çakılan kahraman yoldaşlarımız, Partimizin bitmeyen Komünist enerji dinamolarıdır. Onlar, devrimci savaşı omuzlayarak ilerlettikleri gibi, Partimizin Komünist yürüyüş ısrarı ve nitel ilerleme yeteneğinin taşıyıcı kolonları oldular… Onlar, emperyalist dünya gericiliği başta olmak üzere, bilumum egemen gericiliğe karşı savaş bayrağıyla açılmış uzlaşmaz mücadelenin paslanmayan mızraklarıdır…

Ölümsüzler ordumuzun ve bu ordunun bir kıtası olan Şahin, Mercan, Doktor yoldaşların bizlere bıraktığı büyük miras, ezilen sınıfların kurtuluşundan tüm insanlığın özgürlüğüne uzanacak olan tarihsel yürüyüşte, zora dayalı silahlı devrim olarak biçimlenen somut görevin tereddütsüzce omuzlanması, bu görevin çetin mücadeleler içinde başarılarak Sosyalist toplumla taçlandırılması ve Sosyalist toplumda sınıflar mücadelesinin sürdürülerek Kültür Devrimleriyle Komünist toplumun zaferine ulaşmak için ölüm pahasına savaşmaktır. Ve bütün bunların, sınıflı toplumlar gerçeği çelişkilerinin koşulladığı tarihsel zorunlulukla öne çıkan, devrimin stratejik aracı olarak değer kazanan Komünist Parti silahı, bu silahın tayin edici önderliğinde bir Kızıl Ordu ve Sosyalist devrimci cephe silahlarıyla, Proletarya ve emekçi sınıflar diktatörlüğü vasıtasıyla öngörülüp sürdürülmesi perspektifidir… Onların bizlere bıraktığı mücadele ve bizlere yaptığı çağrı devrim çağrısıdır. Bundan kopmayacak, sonuna kadar devrim, zafere kadar savaş şiarında tereddüt etmeyeceğiz. Şahin yoldaşın, cüret pratiğini, öne çıkma tavrını ve sarsılmaz kazanma inancını kuşanarak devrimde yaşatacağız!…

Şahin yoldaş, Parti Sekretarya Üyeliği kadar, Komünistlik vasfını da katıksız durulukta hak edip temsil eden önder yoldaşlarımızdan biri olarak, Partimizin örgütsel yapısı ve siyasi çizgisinde oynadığı rolün yanı sıra, coğrafyamız devrimi açısından gösterdiği feda azmiyle devrimci hareketin ortak değeri durumundadır. Zira O, yalnızca Partinin geliştirilip ilerletilmesiyle alakalı değil, coğrafyamız devrimini geliştirip gerçekleştirme eyleminde yoğunlaşan genel devrim cephesinin de savaşçısıydı…

Şahin yoldaş Partinin Komünist çizgi ve önderlik portresi olarak, Mercan yoldaş Kadının özgürlük ve kurtuluş mücadelesinin sembolü olarak, Doktor yoldaş devrimci savaşta yıllanmış yaşam öyküsü olarak anlamlı ölümsüzlükleriyle bizlere ışık tutan dinamik bir güç olmaya devam ederken, devrim ısrarımızı perçinleyerek sıkılaştırmaktadırlar. Onlar, tüm devrimci yaşamlarıyla mücadelemizi taşıdıkları mevzi ve bizlere bıraktıkları değerlerle, devrim, devrimci savaş ve Partimiz için birer kazanımdırlar…

Onları tanımlamak kolay olmasa da, tanıdığımız Komünist karakterlerine sığınarak, Onlara, üretken, yaratıcı ve bilinçli birer devrim taşıyıcıları diyebiliriz…

Onların temsil ettikleri tüm mücadele ve ideolojik-siyasi hedefleri bizler için vazgeçilmez görevlerdir. Onlara ve anılarına bağlılık, Onların keskin devrim bilinciyle temsil ettikleri Komünist mücadele perspektifleri ve Parti bilinçlerine bağlılıkla mümkündür. Onları anmak, her türden bencil yaşamdan koparak Parti bilinciyle devrimci savaşı omuzlamak ve sosyalist toplum perspektifiyle Komünizm yürüyüşünün sadık bir savaşçısı olmakla mümkündür…

Maoist Komünist Parti ve genel Komünist kişiliğin hak edilmiş ortak bir temsili olarak, Şahin yoldaşı ve Onun şahsında ölümsüz yoldaşlarımızı anıyor, Ondan ve Onlardan öğreniyoruz… Emekleri ve kanları yerde kalmayacak! Bir kez daha Komünist anıları önünde saygıyla eğiliyoruz…

* Parti Sekretarya Üyemiz Şahin Yoldaş Ölümsüzdür!

* Şahin, Mercan, Doktor Yoldaşlar Ölümsüzdür!

* Sosyalist Halk Savaşçıları Ölümsüzdür!

* Yaşasın Partimiz MKP!

Maoist Komünist Parti

MK/SB

1 Ağustos 2020